Kategórie      

Reklamačný poriadok

Úvod Informácie Reklamačný poriadokReklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok je spracovaný podľa zákona č. 513/1991 Zb. z., Obchodný zákonník v platnom a účinnom znení (ďalej len „reklamačný poriadok“).

Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatnení reklamácie na tovar predaný predávajúcim v súlade s predmetom jeho činnosti. Je záväzný pre predávajúceho aj kupujúceho ako zákazníka.

Reklamáciou sa pre účely tohto reklamačného poriadku rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby.

Vybavením reklamácie pre účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Predávajúcim sa rozumie pre účely tohto reklamačného poriadku spoločnosť YarnShop, Lucyed s.r.o., Partizánska 695/77, Poprad 05801, zodpovedný vedúci Lucia Petríková, (ďalej len „predávajúci“).

Kupujúcim sa rozumie pre účely tohto reklamačného poriadku subjekt, ktorý odoberá tovar priamo od predávajúceho (ďalej len „kupujúci“).

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar pri jeho prevzatí  a reklamovať prípadné zjavné chyby. Za zjavné chyby sú považované vady zistiteľné pri preberaní tovaru.

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má právo kupujúci túto vadu reklamovať. Pre správne posúdenie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý a kompletný. Zákazník môže reklamovaný tovar doručiť na adresu Partizánska 695/77, Poprad 05801. Vybavenie však nesmie trvať dlhšie ako 30 (tridsať) dní. Miesto reklamácie

Reklamáciu uplatňuje kupujúci v predajni, v ktorej bol tovar kúpený. Pre účely nákupu cez internet sa predajňou rozumie YarnShop, Lucyed s.r.o., Partizánska 695/77, Poprad 05801. Kupujúci nákup preukazuje príslušným dokladom o nákupe.

Nemožno odstúpiť od zmluvy z dôvodu nespokojnosti s miernym rozdielom v odtieni, nakoľko jednotlivé šarže vlny a priadze, môžu byť v dannom odtieni mierne odlišné.

Predávajúci zodpovedá za to, že predaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti vo všeobecnosti požadované, predávajúcim alebo výrobcom popisované alebo očakávané, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom množstve a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktoré sa vec obvykle používa.

 

Záručná lehota
Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote. Záručná lehota je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie materiálu spôsobené používaním, na používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa.

Vždy je tiež treba rátať so zrážanlivosťou látok, ktoré obsahujú bavlnu. Niektoré látky môžu pri prvom praní pustiť farbu. Treba ich znova vyprať.

 

Reklamáciu je nutné uplatniť osobne na predajni YarnShop, Lucyed s.r.o., Partizánska 695/77, Poprad 05801 alebo oznámiť prostredníctvom e-mailu yarnshopsk@gmail.com, pričom sa reklamovaný tovar odošle na adresu predajne. Súčasťou reklamácie musí byť písomný popis vád (tlačivo na stiahnutie), ktoré sú predmetom reklamácie a doklad o kúpe tovaru. 

Predávajúci nezodpovedá za vady, ak

  • si kupujúci vadu spôsobil sám
  • kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel
  • reklamácia odporuje povahe tovaru
  • pre tieto vady bola poskytnutá zľava z ceny tovaru
  • tieto vady vznikli v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním.

 

S účinnosťou od 1.2.2016 má v zmysle zákona č. 250/2007 Zb. z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. z., o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 391/2015 Zb. z., o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov každý spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ex.europa.eu/consumers/odr/.

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť  1.3.2019

Osobný odber

Dodanie tovaru

Reklamačný poriadok

Ochrana osobných údajov GDPR

Odstúpenie od zmluvy

O nás

Copyright 2019 - 2024 © YarnShop - Háčkovaná obuv