Kategórie      

Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky
Všeobecné ustanovenia.

Predávajúci a kupujúci plne uznávajú elektronickú formu komunikácie a to e-mail alebo web. Takáto komunikácia je platná a záväzná pre obe strany. Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.yarnshop.sk, ktorého prevádzkovateľom je Lucyed s.r.o., Partizánska 695/77, Poprad 05801.

IČO: 52168247

DIČ : 2120914125

Email: yarnshopsk@gmail.com

Tel.: +421904 990 981

Konateľ: Lucia Petríková

1. Objednávka tovaru

 • Vystavením objednávky sa zákazník zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Predávajúci nezaručuje, že objednaný tovar je v čase objednávky dostupný na sklade predávajúceho. Zákazník bude o dostupnosti tovaru a o priebehu objednávky informovaný telefonicky alebo mailom.
 • Podaním objednávky "kupujúci" akceptuje Obchodné podmienky pre dodávky tovaru vrátane podmienok reklamácie a súhlasí s nimi. Pri nepreberaní zásielky má právo predávajúci nárokovať na vrátenie peňazí za poštovné a balné.     
 • Poskytnutím údajov k registrácii alebo vyplnením elektronickej objednávky "kupujúci" súhlasí s tým, že predávajúci bude tieto dáta v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov používať. "Predávajúci" sa zaväzuje, že tieto dáta budú podkladom pre vlastné interné a marketingové potreby a v žiadnom prípade ich nebude odovzdávať tretím osobám.

2. Dodacie podmienky

 • Dodacia lehota plynie odo dňa potvrdenia prijatia záväznej objednávky. (O potvrdení o prijatia objednávky bude zákazník informovaný e-mailom).
 • Ak je tovar na sklade, zaväzuje sa "predávajúci" odovzdať dopravcovi do 1-3 pracovných dní.
 • Dodacia lehota sa považuje za splnenú včas, ak tovar bude pripravený v mieste plnenia k odovzdaniu najneskôr posledný deň dohodnutej alebo dodatočne dohodnutej dodacej lehoty.
 • Podľa § 13 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.Z., podľa ktorého ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodli inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej doručenia.
 • Zákazník je oboznámený s tým, že vzhľadom k rôznym typom monitorov, sa môže farba ponúkaného tovaru na fotkách v eshope minimálne líšiť od farieb tovaru v skutočnosti.
3. Cena tovaru
 • Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Všetky ceny sú konečné. V cene tovaru nie sú započítané expedičné náklady. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň aj ako dodací list.
 • Predávajúci nie je platcom DPH
4. Zrušenie objednávky.
 • Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu len do doby, kým mu nepríde potvrdzujúci mail o spracovaní objednávky. Zrušenie objednávky nám zašlite na náš e- mail yarnshopsk@gmail.com.
 • Ak Vám už prišiel potvrdzujúci email o spracovaní objednávky a tovar už bol vyexpedovaný, potom postupujte podľa "Odstúpenia od zmluvy", tlačivo nájdete tu.
5. Vrátenie tovaru.
 • Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., od zmluvy uzatvorenej v našom internetovom obchode je možné odstúpiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 pracovných dní od jeho prevzatia, pričom je potrebné v uvedenej lehote podať na poštu písomné odstúpenie od zmluvy, zaslať e-mail v uvedenej lehote.
 • Tovar je potrebné bezodkladne vrátiť na adresu, ktorú Vám poskytneme emailom, v prípade že nás kontaktujete e-mailom, a ktorá je uvedená aj v kontaktoch. Tovar je potrebné vrátiť v originálnom balení, nepoškodený, kompletný, čistý, spolu so všetkými dokladmi, ktoré k nemu patria.
 • Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame! Po vrátení tovaru bude zákazníkovi vrátená cena na účet najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. O úmysle vrátiť tovar zakúpený v našom obchode nás, prosím, informujte e-mailom na yarnshopsk@gmail.com
 
6. Reklamačný poriadok.
 
 • Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 619 ods.2 a nasl. Občianskeho zákonníka).
 • Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávané reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov , je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
 • V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.
 • Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky.
 • Pre reklamáciu " Môžete použiť nasledovný formulár tu."
7. Ochrana osobných údajov.
 • Pri nakladaní s osobnými dátami sa prevádzkovateľ zaväzuje riadiť zákonom č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov.Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Viac o nariadení EU, GDPR nájdete tu v plnom znení.


8. Odstúpenie od zmluvy.

 
9. Záverečné ustanovenia.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
 • Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
 • Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
 • V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 • Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

9. Platby za tovar a poštovné


Bankový prevod / Platba na účet

      
       SK77 0900 0000 0051 5441 5463

       BIC SWIFT kód : GIBASKBX


Dobierka - platba pri prevzatí tovaru


10.Alternativne riešenie sporov - AR

    Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na yarnshopsk@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

 

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


Osobný odber

Dodanie tovaru

Reklamačný poriadok

Ochrana osobných údajov GDPR

Odstúpenie od zmluvy

O nás

Copyright 2019 - 2024 © YarnShop - Háčkovaná obuv